De ce „Cred într-Unul Dumnezeu”? (tâlcuire la Crez, partea I)

heaven

Cine seamănă seminţe bune pe un câmp ce nu a fost curăţat ? Un om raţional nu va face aşa ceva. Un om raţional va acţiona în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu. El va curăţa mai întâi câmpul de neghină şi apoi va semăna seminţe bune.

 Câmpul este sufletul uman, neghina – politeismul, sămânţa bună – credinţa într-un Dumnezeu.

 Să credem într-un singur Dumnezeu ne pare azi ceva firesc si evident totodată; să credem în mai mulţi dumnezei – ceva absurd şi prostesc. Dar nu întotdeauna a fost aşa. Au fost timpuri în care doar câţiva oameni pe pământ credeau într-un Dumnezeu, apoi au venit alte timpuri când un întreg popor credea într-un Dumnezeu. Toţi ceilalţi, care erau politeişti, priveau pe monoteişti cu dispreţul omului bogat deoarece considerau că aceştia aveau un singur Dumnezeu şi deci mult prea puţin. Dar monoteiştii, la rândul lor, îi priveau pe politeişti cu mirare şi tristeţe, deoarece ei având mulţi dumnezei de fapt nu aveau nici unul.

 Credinţa într-un Dumnezeu trebuia să fie primită mai întâi de la un martor de încredere, pentru ca mai apoi ea să fie semănată în sufletele oamenilor ca în câmp. Martorul cel mai de încredere ce a adus mărturie pentru un Dumnezeu unic şi contra mulţimii de zei a fost Insuşi Dumnezeul cel Unul, Viu si Adevărat. El Insuşi şi-a adus mărturie când a spus prin vrednicele sale slugi: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău… Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine!(Ex. 20, 2-3).

 Dumnezeul cel Unul, Viu si Adevărat S-a revelat treptat, în mijlocul neghinei politeiste, El a găsit câteva câmpuri mici pe care le-a curăţat şi le-a purificat şi a semănat peste ele sămânţa bună a credinţei. Acestea erau sufletele câtorva bărbaţi drepţi. Aceste suflete erau mai mult ca nişte lumânări pregătite pe care El le-a aprins şi acestea au luminat în întunericul politeismului „şi lumina luminează în întuneric si întunericul nu a cuprins-o(Ioan 1, 5). Abel, Enoh, Noe, Abraham, Isaac, Iacob, Iov, Iosif, Moise, Isaia şi Daniel au fost lumânările Domnului – aprinse fiecare în parte!

 Astfel, Dumnezeul cel Unul, Viu şi Adevărat S-a revelat întregului neam al lui Iacob sau Izrael. In marea Sa milă, El S-a revelat lor mai întâi pe pământurile Egiptului, un pământ străin, apoi în pustiu, pământul nimănui şi apoi în Canaan, pământul lor. Şi pentru un timp întregul neam a spus „Cred într-un Dumnezeu”.

 Dar oamenii înduhovniciţi au început să se clatine în credinţa lor şi aceasta a durat mai multe secole. Şi exista pericolul ca lumina să se mistuie în întuneric şi din focul aprins să rămână cenuşa. Văzând pericolul, Dumnezeul cel Unul, Viu şi Adevărat, îndurătorul şi cel mai Milostiv Dumnezeu a trimis printre oameni pe Fiul Său, Domnul Iisus Hristos:

 • pentru a împrăştia întunericul politeismului;
 • pentru a întări inimile oamenilor ca aceştia să-şi urmeze calea lor spre înălţimi;
 • pentru a semăna sămânţa bună a credinţei într-un singur Dumnezeu, Dumnezeul cel Unul, Viu şi Adevărat.

 Silitoarele albine ale lui Hristos, Sfinţii Apostoli, au împrăştiat această credinţă, acest polen al lui Dumnezeu asupra întregii lumi.

 Apostolii s-au împrăştiat din Ierusalim în toate părţile lumii printer popoare şi triburi ca nişte albine ale lui Dumnezeu pentru a îndulci sufletele oamenilor cu vestea cea dulce ca mierea despre Dumnezeul cel Unul, Viu şi Adevărat.

 Sfinţii Apostoli curăţau pământurile de neghina idolilor si sufletele oamenilor de credinţa într-o mulţime de dumnezei. Pe câmpurile curăţate ei aveau să semene sfânta credinţă într-un Dumnezeu Unul, Viu şi Adevărat.

 Dar ce sarcină obositoare şi periculoasă era aceasta! Aceasta a fost cea mai mare divergenţă cunoscută vreodată, care, credeţi-mă, i-a costat pe aceşti misionari ai monoteismului sudoare si lacrimi, răni şi sânge.

 Oamenilor le era foarte greu să se despartă de zeităţile lor imaginare şi să accepte credinţa într-un Dumnezeu. Derutaţi de mulţimea de creaturi şi forţe contrare din univers, ei considerau mai demnă de crezare existenţa unei mulţimi de dumnezei decât a Unui Singur Dumnezeu. Captivaţi de iluzia unui copil naiv că puterea constă în număr, ei susţineau că era mai credibil ca o mulţime de zei să aibă o putere mai mare decât un Dumnezeu. Ei susţineau că mai mulţi dumnezei ar putea oferi un ajutor mai mare decât un singur Dumnezeu.

 Două feluri de oameni s-au ridicat împotriva Apostolilor – şi în întreaga lume existau numai aceste două feluri: cei ce-şi hrăneau sufletele cu otrava idolatriei şi cei ce-şi amăgeau trupurile făcând statui cu chipul idolilor. Şi aceştia din urmă nu constituiau un obstacol mai mic decât primii. Luaţi de exemplu pe Apostolul Pavel si argintarul Dimitrie:

Căci un argintar, cu numele Dimitrie, care făcea temple de argint Artemisei şi da meşterilor săi foarte mare câştig, i-a adunat pe aceştia şi pe cei care lucrau unele ca acestea si le-a zis: Bărbaţilor, ştiţi că din această îndeletnicire este câştigul vostru. Si voi vedeţi si auziţi că nu numai în Efes, ci aproape în toată Asia, Pavel acesta, convingând a întors multă mulţime, zicând că nu sunt dumnezei cei făcuţi de mâini. Din aceasta… meseria noastră e în primejdie să ajungă fără trecere(Fapte 19,24-27). De aceea unii priveau noua credinţă ca pe o ameninţare pentru sufletele lor, în timp ce alţii o considerau o ameninţare pentru trup.

 Astfel, toate popoarele şi toţi oamenii din lume, cu foarte puţine excepţii, se simţeau ameninţaţi. Şi cei ce formau aceste excepţii, ca şi Socrate la Atena, au fost condamnaţi la morţi crude.

 Cultura nu a ajutat câtuşi de puţin. Popoarele mai cultivate făceau doar idoli din materiale mai preţioase si cu o lucrare mai rafinată decât popoarele primitive, dar idolii rămâneau idoli şi subjugarea sufletului uman era aceeaşi în toate. Când Sfântul Apostol Pavel a fost în cultivate Atena „duhul lui se îndârjea în el, văzând că cetatea este plină de idoli” (Fapte 17,16). Acelaşi lucru i s-a întâmplat lui Andrei în Sarmeţia, lui Matei în Egipt şi lui Bartolomeu în India – idoli în pieţe, idoli în faţa judecătoriilor şi a cazarmelor militare, idoli în case, idoli în fiecare cameră, idoli pretutindeni. Nici nu puteau număra toţi zeii pe care popoarele şi oamenii îi venerau.

 Şi aceşti spini idoletrici i-au înţepat până la sânge pe Sfinţii Apostoli. Aceştia i-au îndepărtat cu îndrăzneală, i-au curăţat si purificat şi în locul lor au semănat sămânţa bună în Dumnezeul Unul, Viu şi Adevărat. Apostolii au îndeplinit această sarcină titanică prin cuvinte, miracole, dragoste şi sacrificiu. Unde au eşuat într-un fel, au izbândit întraltul. Unde nu au putut izbândi în nici un fel, ei au izbândit prin propriul lor sânge şi moarte. Sângele martiriului lor i-a ars pe idoli ca focul cel viu.

 Dumnezeul cel Unul, Viu si Adevărat a binecuvântat mesajul apostolilor Săi si muncile, lacrimile, suspinele şi sacrificiile lor. Astfel, seminţele lor au dat roade bune. Si aceste roade constau în faptul că azi ne pare ceva firesc să credem într-un Dumnezeu si absurd şi prosteşte să credem în mulţi dumnezei.

 „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău şi să nu ai alţi dumnezei afară de Mine„. Aceasta a fost, prima mărturie a lui Dumnezeu în ceea ce-L priveşte, prima revelare făcută oamenilor de pe pământ a lui Dumnezeu despre Dumnezeu şi prima poruncă a lui Dumnezeu. „Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine”, porunceşte Dumnezeu; pentru că dacă vei avea alţi dumnezei vei abate asupra ta două nenorociri. Prima: vei crede în dumnezei falşi, inexistenţi, imaginari şi iluzorii.

 A doua: vei împărţi cu aceştia iubirea şi teama reverenţioasă care Mi se cuvine în întregime Mie, Dumnezeul cel Unul, Viu şi Adevărat.

 Astfel, credinţa ta în Mine se va umbri şi vor slăbi iubirea şi teama ta reverenţioasă faţă de Mine. Eu Mă voi îndepărta de tine jignit şi insultat. Si vei deveni ateu, oricâtă evlavie ai crede tu că depui în credinţa ta în mai mulţi dumnezei, în ultimă instanţă politeistul şi ateul sunt acelaşi lucru. Nici unul nu are un Dumnezeu, nu-L are pe Dumnezeul cel Unul, Viu şi Adevărat.

 Credinţa într-un Dumnezeu, Dumnezeul cel Unul, Viu şi Adevărat este credinţa celui umil şi înţelept. Nu este credinţa celui mândru, a cărui mândrie îl face nesocotit. Aceasta deoarece el se zeifică pe el însuşi sau o altă creatură de-a Creatorului şi nicidecum pe Creator.

 Cu cât omul este mai umil, cu atât el este mai înţelept. Cu cât el este mai arogant, cu atât e el mai nerod. Dumnezeu dă discernământ celui umil pentru ca acesta să ştie şi să înţeleagă, dar El se opune celui mândru. Cu cât cel umil trăieşte mai mult în pace cu Dumnezeu, cu atât Dumnezeu îl înzestrează cu discernământ. Şi discernământul este lumina ce duce la Dumnezeul cel Unul, Viu si Adevărat. Binecuvântaţi sunt cei ce au discernământul de a vedea vremelnicia lumii şi nimicnicia omului. Binecuvântaţi sunt cei ce se simt mici şi neînsemnaţi pentru că Dumnezeu îi va ridica la cunoaşterea supremă, la cunoaşterea existenţei si măreţiei Dumnezeului celui Preaînalt.

 Aceasta este credinţa voastră, purtători de Hristos, si a voastră, cei mai umili şi deci cei mai înţelepţi. Lăsaţi să fie aceasta si credinţa copiilor voştri din generaţie în generaţie până la sfârşitul veacurilor. Aceasta este Credinţa Ortodoxă mântuitoare, care nu a fost niciodată ruşinată. Prin această credinţă au fost salvaţi strămoşii voştri. Cu adevărat, aceasta este credinţa poporului ales, a acelora ce poartă icoana lui Dumnezeu în ei înşişi. La Judecata înfricoşată ei nu vor fi ruşinaţi în faţa îngerilor şi a celor drepţi. Dimpotrivă, ei vor primi slavă şi vor fi numiţi cei binecuvântaţi.

Sursa: Sf. Nicolae Velimirovici – „Credinţa poporului Lui Dumnezeu”


10 comentarii on “De ce „Cred într-Unul Dumnezeu”? (tâlcuire la Crez, partea I)”

 1. […] De ce “Cred într-Unul Dumnezeu”? (tâlcuire la Crez, partea I)   […]

 2. paul spune:

  Propunere de colaborare

  As dori sa fac un blog care sa cuprinda cam tot ce apare mai bun pe netul ortodox romanesc. Astfel, aici vor fi grupate noile aparitii, care apartin de mai multe bloguri, si indiferent daca sunt fragmente din scrierile Sfintilor Parinti, din vechime sau din zilele noastre, sau sunt eseuri si meditatii scrise recent. Pentru aceasta am selectat ceea ce mi s-a parut mie mai potrivit, mai de folos duhovnicesc.
  Plec de la premisa ca exista o multime de materiale valoroase care apar zilnic pe netul ortodox romanesc, dar acestea sunt prea putin cunoscute deorece sunt postate pe blog-uri care au un numar mic de vizitatori. De aceea as dori sa creez, impreuna cu dumneavoastra, un blog care sa cuprinda cat mai multe din aceste noutati si care sa ajunga la un public interesat cat mai numeros. Deocamadata blogul se numeste ortodoxie.info, dar in urma sugestiilor venite, se poate schimba acest nume. Astept sugestii atat in privinta persoanelor (blogurilor) care vor fi invitate sa se alature proiectului, cat si scrierilor, a autorilor acre vor apare aici.
  Iata cum zic eu ca ar putea sa mearga colaborarea in mod concret. Ceea ce apare pe blogul personal sa postati ca sa apara si pe ortodoxie. pot sa va dau datele de logare ca sa puneti singuri materialele. Daca nu aveti timp imi puteti da macar permisiunea de a posta eu aceste materiale. Zilnic se va trimite un newsletter catre toti cei abonati, care sper sa fie cat mai multi.
  Deocamdata intentia mea este sa grupez intr-un singur loc, pentru a fi mai vizibile, pentru a ajunge mai usor la credinciosii interesati de literatura ortodoxa, aparitiile cele mai insemnate. Sper ca in timp se va crea un curent de opinie favorabil care sa sustina aceasta idee si la care sa adere cat mai multi credinciosi.
  Ideea este ca, in perspectiva, in functie de succesul pe care il va avea, s-ar putea face si o revista ortodoxa care sa apara pe hartie, unde sa fie preluate materialele care apar pe blog.
  Pentru alte detalii pot fi contactat la adresa de e-mail paulcurca@gmail.com,

 3. […] noi oam… on „Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul…„Care pentru noi oam… on De ce “Cred într-Unul Du…Florin M. on “va fi foamete şi ciumă …andrei on “va fi foamete şi ciumă […]


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s