„Şi într-Unul Domn lisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii” (tâlcuire la Crez, partea III)

Pantocrator

O nouă lumină s-a răsfrânt asupra voastră, o, aleşilor, cei ce purtaţi icoana lui Dumnezeu în voi. Prin perdeaua puţin dată la o parte de mâna Celui Preaînalt, o nouă scăpărare de lumină s-a răsfrânt asupra voastră, luminându-vă ca fii ai lui Dumnezeu. Această lumină vă dezvăluie misticul, eternul, fericitul mister al veşnicei paternităţi si al filiaţiei eterne, în această lumină, o binecuvântare a coborât asupra voastră şi balsamul consolării a coborât asupra ochilor voştri scăldaţi în lacrimi.

Domnul lisus este unic atât ca Hristos, cât şi ca Fiu al lui Dumnezeu. Ca Hristos, în sensul de Mesia (Alesul), El este unul de la începutul până la sfârşitul lumii. Omenirea nici nu poate să găsească şi nici să aştepte un alt Mesia. „Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos, şi pe mulţi îi vor amăgi” (Matei 24, 5-24). Aceasta este profeţia revelată de Unicul, Adevăratul, Clarvăzătorul Hristos. Au fost falşi mesia, sunt chiar şi acum, şi vor fi din ce în ce mai mulţi pe măsură ce se apropie sfârşitul neamului omenesc. Dar numai unul este adevăratul Mesia, veritabilul Hristos, nemărginitul Iubitor al omenirii. Acest Unul Adevărat, Veritabil si Nemarginit este Mesia tuturor neamurilor si oamenilor lumii din orice regiune şi timp. El este unul şi unicul Mesia, atât al celor morţi, cât şi al celor vii, care au fost, care sunt si care vor urma.

Voi, aleşilor, sunteţi deci chemaţi să spuneti oamenilor şi neamurilor: „O, oameni şi neamuri, puteţi voi să aveţi reprezentanţi de seamă, mai mari decât cei mari; puteţi voi să aveţi fiice si fii nobili, mai nobili decât nobilii, dar nu exista decât un Mesia al vostru, al tuturor – unul singur. Asa că nu mai aşteptaţi un altul, nu mai cautati un altul. Cu adevărat, oricare altul ar veni sub acest nume, în afară de El Insuşi, mincinos ar fi şi fiu al minciunii. Singurul Mesia adevarat a spus cândva: „Atunci, de vă va zice cineva: Iata, mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeti” (Matei 24, 23). Să nu credeţi precum evreii care aşteaptă la nesfârşit propriul lor mesia evreu. Cu adevărat, nici un astfel de mesia nu va veni, fie el evreu, rus, indian sau american. Pentru că e în natura lui Mesia să fie Unul pentru toţi oamenii, să apară în faţa tuturor, asupra tuturor şi pentru binele tuturor.

Voi aveţi un astfel de Mesia, o, oameni si neamuri, pe adevăratul Mesia, după cum aveţi un soare pe bolta cerului. Şi la fel precum un singur soare străluceşte asupra voastră, a tuturor – albi, negri, galbeni sau roşii – la fel unul Mesia străluceşte asupra voastră a tuturor. Domnul este asupra tuturor, slugi ale sale. El îi luminează pe toţi. Cine dintre voi caută un alt soare ? Nimeni. De ce ar căuta atunci cineva un alt mesia, când lumina lui Mesia-Iisus este mai strălucitoare decât lumina soarelui – mai strălucitoare, mai nelimitată, mai creatoare de viaţă, mai aducătoare de fericire şi mai salvatoare ?

Feriţi-vă de alţi mesia, o, oameni şi neamuri, şi feriţi-vă de mai mulţi mesia pentru că ei sunt pierduţi, suflete scormonitoare de bani şi slugi ale celui înşelător. Satan vrea să defăimeze slava Domnului Iisus în lume, transformând unicul şi nepământescul nume al lui Mesia, Hristosul, într-un fel de ordin cu care el decorează tot mai mulţi impostori. Dar voi ştiţi că una este să fii un general şi alta este să te ornezi cu toate decoraţiile unui general fără a fi în realitate. Feriţi-vă de acei mesia pe care îi vestesc cei nebotezaţi. Mesia vostru poartă un singur semn, o singură decoraţie: crucea. Crucea, care în acelaşi timp este si stindardul victoriei. Prin aceasta veţi recunoaşte pe mesia vostru, singurul Mesia adevărat. El este acelaşi care, cândva, a ieşit în camp gârbovindu-se pentru a semăna şi care va mai ieşi o dată drept, pentru a aduna recolta prin îngeri.

Singurul Mesia al lumii este Insuşi Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii. Aceasta este puterea Sa cerească; aceasta este garanţia adevăratului Său mesianism. Oricine neagă faptul că Domnul lisus este Mesia va fi prins cu minciuna (dovedit mincinos).

Apostolul care si-a odihnit capul pe pieptul lui lisus afirmă si mai direct acest fapt. Iată vorbele sale: „Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că lisus este Hristosul ?” (I loan 2, 22). Putea oare altcineva în afară de Fiul lui Dumnezeu să fie Mesia ? Şi puteau oamenii să recunoască pe altcineva drept Mesia ?

El a trebuit să altoiască bătrânul şi decăzutul arbore al umanităţii cu propriul Său sânge. Nici un sânge de muritor nu ar fi fost destul de pur, destul de tânăr, destul de puternic şi de dătător de viaţă pentru a oferi acestui arbore vigoarea necesară pentru a întineri şi a se înnobila. Cu adevărat, nici un sânge, în afară de cel al Fiului lui Dumnezeu cu care El a îmbrăcat propria Sa divinitate ca şi cu o haină purpurie.

O, aleşilor, lăsaţi acum minţile voastre să se ridice către Unul-Născut, Fiul lui Dumnezeu, voi cei ce purtaţi icoana lui Dumnezeu în sine. Il veţi recunoaşte imediat prin icoana lui Dumnezeu din voi şi recunoscându-L vă veţi umple de fericire. Hristos este numit Unul-Născut Fiu al lui Dumnezeu deoarece El este unicul Fiu născut din Dumnezeu Tatăl. Când Il numiţi pe Cel Preaînalt Tată, confirmaţi deja existenţa Fiului. Un bărbat fără copii nu este numit tată şi nici nu este numit părinte cel ce nu a lăsat urmaşi.

Preaînaltul vorbeşte prin gura proorocului Său astfel: „Oare, Eu voi deschide pântecele fără să-l las să nască ? Zice Domnul. Sau Eu, Cel ce fac să nască, îl voi închide ?” (îs. 66, 9). Să nu se îndoiască deci nimeni că Dumnezeu este un născător; şi să nu se îndoiască nimeni de Unul Născut, Fiul lui Dumnezeu. Există oare în lume ceva bun ce nu este întru Dumnezeu şi prin Dumnezeu ? Naşterea este şi ea un lucru bun. De aceea, faptul de a se naşte este în Dumnezeu, nu ca un concept, ci ca o realitate, ca o realitate eternă, deoarece Dumnezeu este etern.

Dumnezeu este martor. Dumnezeu Tatăl Insuşi a adus mărturie şi L-a proclamat pe Hristos ca Fiu al Său. Mai întâi, prin proorocul care spune: „Fiul meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut !” (Ps. 2, 7). O, etern „astăzi” al lui Dumnezeu ! Apoi, a făcut-o cu două ocazii, direct, prin propriul său glas – la râul Iordan si pe Muntele Taborului – „Acesta este Fiul Meu iubit în care îmi găsesc toată plăcerea; ascultaţi-L”. Si în sfârşit, cine îl putea cunoaşte pe Domnul lisus mai bine decât El Insuşi ? lisus Insuşi a spus despre Sine: „Fiul lui Dumnezeu sunt” (loan 10, 36).

După cum nici o persoană simţitoare nu s-ar putea numi tată renegându-si fiul, tot aşa nimeni nu poate numi pe un fiu, fiu si să nege tatăl. Cum ar putea exista un tată care nu a avut niciodată un copil sau un fiu care nu a avut niciodată un tată ? Şi cel care şi-a odihnit capul pe pieptul Fiului lui Dumnezeu nu spune, iarăşi, în legătură cu aceasta: „Oricine tăgăduieşte pe Fiul nu are nici pe Tatăl, cine mărturiseşte pe Fiul are si pe Tatăl” (I loan 2, 23) ?

Un oarecare om bogat avea un singur fiu. Si acest bărbat era foarte milostiv; aflând că în vecinătatea sa erau mulţi orfani, el s-a întristat. S-a dus şi a adunat toţi orfanii şi i-a adus în casa sa. Şi a făcut din casa sa casă a lor, iar din averea sa avere a lor. Apoi s-a adresat lor spunându-le „Fiii mei!”, aşa cum se adresa unicului său fiu cu cuvintele „Fiul meu !”. Ce diferenţă este, dar, aici?

Este uşor pentru voi, o, aleşilor, să vedeţi diferenţa. Ea este evidentă: acel om bogat era în esenţă doar tatăl unicului său fiu, din milă numindu-se si tată al tuturor orfanilor din casa sa.

Diferenţa este că doar fiul bărbatului bogat era fiul său prin naştere, în timp ce toţi ceilalţi erau fii ai săi prin adopţie, înrudirea în substanţă şi înrudirea prin darul adopţiei – aceasta este diferenţa. Acestea vă sunt dezvăluite, o, oameni cu judecată, pentru ca să aveţi o armă împotriva acelor oameni iraţionali care spun cu aroganţă: ştim că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, tot aşa precum suntem şi noi fii ai lui Dumnezeu! Intrebaţi-i cu blândeţe si umilinţă: sunteţi voi fii din milă sau sunteţi fii în esenţă ? Vorbiţi şi ne răspundeţi: cum putea Hristos cel fără de păcat să fie Fiul lui Dumnezeu din milă şi cum aţi putea voi, care sunteţi păcătoşi, să fiţi fii ai lui Dumnezeu în esenţă? Voi ştiţi că Dumnezeu este fără păcat. Numai Cel ce este fără păcat îl poate naşte pe Cel Fără de Păcat. Cum poate fi un păcătos născut din Cel ce este fără de păcat ? Poate cineva să dea ceva ce el nu are ? Şi cine dintre fiii femeilor este fără de păcat? Şi cine dintre voi s-ar putea numi pe sine, cu sinceritate, fiu al lui Dumnezeu în esenţă ?

In substanţă sau în esenţă, Fiu al lui Dumnezeu poate fi numit doar Cel ce poartă în sine caracteristicile şi puterile divine ale lui Dumnezeu Tatăl. Cu alte cuvinte, doar Dumnezeu poate fi numit Fiu al lui Dumnezeu. Oare nu mărturiseşte, în armonie, întreaga natură văzută că tot ceea ce e născut e de aceeaşi substanţă cu născătorul ? Stejarul naşte stejar, porumbelul naşte porumbel, leul naşte leu, şoimul naşte şoim, omul naşte om si tot aşa, în toate domeniile naturii vii. Ce Dumnezeu se poate naşte din Dumnezeu ? Doar eternul Fiu al lui Dumnezeu, născut din Dumnezeu Tatăl, întreaga natură vie ne mărturiseşte că aşa trebuie să fie şi Insuşi Domnul o face prin mărturia Sa. Şi astfel, dacă Hristos cel fără de păcat este Fiul lui Dumnezeu în esenţă, voi, oamenii păcătoşi, puteţi fi numiţi fii ai lui Dumnezeu doar din bunăvoinţă, prin milostivire, prin adopţie.

Dumnezeu Fiul a fost născut din Dumnezeu Tatăl „înaintea tuturor veacurilor”, Insuşi Fiul lui Dumnezeu, Cel mai înainte de toţi vecii, mărturiseşte aceasta persecutorilor săi, iudeii, când spune: „Eu sunt mai înainte de a fi fost Avraam” (loan 8, 58). Si iarăşi, când L-au întrebat: „Cine eşti tu?”, El le răspunde: „Ceea ce v-am spus de la început” (loan 8, 25). Prin aceasta Domnul a vrut să arate că originea si filiaţia Sa eterna sunt nesupuse timpului. El, Unul născut, este începutul întregii creaţii, începutul cetelor îngereşti şi al fiinţelor trupeşti. Fiul lui Dumnezeu este începutul. După cum Cel Prea-înalt este etern, aşa este si paternitatea Sa. De aceea, voi nu vă înşelaţi când spuneţi că credeţi într-un Domn lisus Hristos, Unul-Născut, Fiu al lui Dumnezeu, născut din Tatăl mai înainte de toţi vecii.

Aceasta este credinţa sufletelor pline de dragoste; sufletelor lipsite de dragoste le este greu să accepte această credinţă. Părinţii cu o dragoste invincibilă faţă de copiii lor şi copiii cu o dragoste invincibilă faţă de părinţii lor primesc această credinţă cu bucurie. Lumina paternităţii lui Dumnezeu şi a filiaţiei lui Dumnezeu luminează inexplicabilul şi adâncul mister al naturii privind ataşarea părinţilor faţă de copii şi a copiilor faţă de părinţi. Numai în această lumină pot copiii şi părinţii lumii să înţeleagă misterul iubirii lor reciproce. Ei pot înţelege că dragostea lor nu e de origine pământească, ci de origine cerească. Ea este aprinsă de la eterna flacără a iubirii părinteşti si filiale, care se găseşte în Dumnezeu. De aceea, toţi părinţii care îşi iubesc copiii cu dragoste invincibilă şi toţi copiii care îşi iubesc părinţii cu dragoste invincibilă acceptă cu bucurie credinţa în Tatăl veşnic si în veşnicul Său Fiu din ceruri.

Aceasta este credinţa voastră, o, purtători de Hristos, şi credinţa părinţilor voştri, care v-au iubit. Aceasta să fie şi credinţa copiilor voştri pentru care nutriţi o dragoste invincibilă. Aceasta este credinţa ortodoxă salvatoare, care nu a fost niciodată ruşinată. Cu adevărat, aceasta este credinţa poporului ales, a celor ce poartă icoana lui Dumnezeu în ei. In ziua Judecăţii lui Hristos ei vor fi miluiţi şi vor fi numiţi binecuvântaţi.

Sursa: Sf. Nicolae Velimirovici – ”Credinţa poporului Lui Dumnezeu”


Citiţi şi:

 •  De ce “Cred într-Unul Dumnezeu”? (tâlcuire la Crez, partea I)
 • Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute” (tâlcuire la Crez, partea II)
 •  

  Publicitate

  6 comentarii on “„Şi într-Unul Domn lisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii” (tâlcuire la Crez, partea III)”

  1. Mariana spune:

   Mulţumim de aceste învăţături minunate despre Iisus Hristos, Mesia, Mântuitorul nostru!

   Te invit din nou la Psalmdedor pentru a răspunde la o nouă întrebare care ne frământă pe mulţi dintre noi: Ce este iertarea? Care este importanţa ei în relaţii?
   Cred că prin această interactivitate putem învăţa cum să mai pansăm o inimă rănită…sau două!
   Îţi doresc să ai parte de relaţii frumoase şi statornice!

  2. […] „Şi într-Unul Domn lisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut m… […]

  3. […] „Şi într-Unul Domn lisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut m… […]

  4. […] „Şi într-Unul Domn lisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut m… […]


  Lasă un răspuns

  Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

  Logo WordPress.com

  Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

  Poză Twitter

  Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

  Fotografie Facebook

  Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

  Conectare la %s